Actievoorwaarden

1. Aan deze actie mag elke meerderjarige die zijn woonplaats in Nederland heeft deelnemen, behalve de personeelsleden en de freelance medewerkers van de organisator en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

2. Deelnemen aan de wedstrijd en kans maken op de kan door het invullen van uw gegevens. Bij 30.000 deelnemers wordt de winnaar bepaald door een lottrekking. De winnaar wordt persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht. De afspraken over het overhandigen van de prijs worden op dat ogenblik gemaakt.

3. De te winnen prijs is niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en is niet overdraagbaar aan derden.

Personen die al prijzen wonnen in het kader van wedstrijden die de organisator uitschreef tijdens de laatste 12 maanden, of zij die op hetzelfde adres wonen, komen niet in aanmerking als winnaar.

De organisator kan tijdelijk steeds personen van deelname uitsluiten bij bedrog, misleiding, inbreuk op dit wedstrijdreglement of deelname te kwader trouw.

4. Door zijn deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar stilzwijgend toestemming tot de eventuele publicatie van zijn naam en adres en zijn identificatie als winnaar. Hij geeft hierbij eveneens toestemming tot het nemen en publiceren in de media van de organisator van een of meer foto’s met het oog op het gebruik ervan in de promotie en verslaggeving van de wedstrijd.

5. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch per briefwisseling noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.

6. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, evenmin als voor problemen bij postdiensten, commerciële of andere partners, ingeval van verlies, beschadiging, niet - of late levering. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

7. 7. Easyswitchers is een initiatief van QubiQ Digital B.V. en wij handelen conform de privacy wet- en regelgeving.

Back